1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Juridiku

VENDIM

PDFPrintE-mail

There are no translations available.

Në bazë të nenit 57,paragrafit 4 të Ligjit për vetëqeverisje lokale („ Gazeta zyrtare e  RM” nr. 5/02), ndërsa në lidhje me nenin 3 nga Rregullorja për parimet e organizimit të brendshëm të organeve të administratës (“Gazeta Zyrtare e RM-së” nr. 105/07),Këshilli i komunës së Bogovinës në seancën e mbajtur më 29.02.2012  vit mori:

VENDIM

Për organizimin, fushëveprimin dhe mënyrën e realizimit të detyrave të administratës komunale të komunës së Bogovinës

 

 Aktvendim

Aktvendim për vlerësim strategjik të mjedisit jetësor për P.U  f.Zherovjan Blok.7 P.N.7.1.kk

001Shkarko

Live Qendra

Live Stream

Content View Hits : 876007