1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

VENDIM

pdfShtypEmail

Në bazë të nenit 57,paragrafit 4 të Ligjit për vetëqeverisje lokale („ Gazeta zyrtare e  RM” nr. 5/02), ndërsa në lidhje me nenin 3 nga Rregullorja për parimet e organizimit të brendshëm të organeve të administratës (“Gazeta Zyrtare e RM-së” nr. 105/07),Këshilli i komunës së Bogovinës në seancën e mbajtur më 29.02.2012  vit mori:

VENDIM

Për organizimin, fushëveprimin dhe mënyrën e realizimit të detyrave të administratës komunale të komunës së Bogovinës

 

 

Aktvendim

Aktvendim për vlerësim strategjik të mjedisit jetësor për P.U  f.Zherovjan Blok.7 P.N.7.1.kk

001Shkarko

Live Qendra

Live Stream

Shikimet e përmbajtjes : 876009